ACC 0.0 THB 0nan%

นางสุพิน ศิริโภค

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 2/กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 พฤษภาคม 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการอบรม

– Director Certification Program (DCP) รุ่น 289/2020

– Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018

– Financial Advisor license สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 2549

– Financial Forecasting Model สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 2545

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

                                   กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

                                   กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จำกัด

                                   กรรมการ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

                                   กรรมการ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

                                   กรรมการ บริษัท สุพรีม ฮาเว่น เวลธ์ จำกัด

 

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

2560– ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เก็บเงินเก็บทอง จำกัด                                                                                                                                

กรรมการ บริษัท อัลไล แอนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 – ปัจจุบัน.  กรรมการ บริษัท สุพรีม วิกตอรี่ จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน

2556 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

2554 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2551 – 2554 ผู้จัดการการลงทุนอาวุโส  บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด

2548 – 2550 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 3.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาว นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์

error: Content is protected !!