ACC 0.46 THB 00.00%

คณะกรรมการบริษัท

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการ

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :   28 เมษายน 2563

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ประวัติการอบรม

วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ

                              กรรมการตรวจสอบ

                              ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

                              ประธานกรรมการ

                              บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

                            -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

                            -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น 

                            -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

                            -ไม่มี-

-กรรมการอิสระ

-ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

 

– กรรมการ

– รองประธานกรรมการคนที่ 2

– กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

– กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการ

error: Content is protected !!