ACC 1.2 THB -0.01-0.83%

คณะกรรมการบริษัท

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :   28 เมษายน 2563

 

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ประวัติการอบรม

วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2563 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

 

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (พลเอก)

2557 – เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (พลโท)

2556 – เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (พลตรี)

2552 – รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

2546 – ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุงทหารบก

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

-ประธานกรรมการตรวจสอบ

-กรรมการอิสระ

-กรรมการ