ACC 1.28 THB 00.00%

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 1/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  30 เมษายน 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติผ่านหลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– ไม่มี

 

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

– ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น 22)

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด

2562 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการคนที่ 1 / กรรมการสรรหาแลกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด

   

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการชมรมชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประสบการณ์ทำงาน

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

– กรรมการบริหาร สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

– อุปนายก สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรี              

– เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามงบประมาณวุฒิสภา

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (กรุงเทพมหานคร,ศูนย์บริการการศึกษา จังหวัดระยอง)

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

error: Content is protected !!