Acc_Develop

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 1/กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  30 เมษายน 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการอบรม

– ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น 22)

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด

    

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

ปัจจุบัน กรรมการชมรมชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประสบการณ์ทำงาน

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

– กรรมการบริหาร สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

– อุปนายก สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรี              

– เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามงบประมาณวุฒิสภา

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (กรุงเทพมหานคร,ศูนย์บริการการศึกษา จังหวัดระยอง)

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี