Acc_Develop

EXECUTIVE COMMITTEE

ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  31 มีนาคม 2558

การศึกษา

– ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประกาศนียบัตร Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2563

– หลักสูตร  Board Nomination & Compensation Program  (BNCP) รุ่น 1/2560

– หลักสูตร  Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2557

– หลักสูตร  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2552

– หลักสูตร  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2549

– หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2548

– หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

    

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน.    กรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซด์ จำกัด (มหาชน)

2557 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – 2563 กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีจีสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2562 – 2562 กรรมการกำกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2560 – 2561 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เดิม ( บมจ.บางประกง เทอร์มินัล )

2558 – 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตัล จำกัด

กรรมการ บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด

2556-2557  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)

2548-2558. กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

2546-2558 กรรมการบริหาร บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

– ประธานคณะกรรมการบริหาร