ACC 0.46 THB 00.00%

คณะผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 พฤษภาคม 2562

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2564

Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2563

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2563

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 2 ปี 2563

ปี 2565 หลักสูตรสื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ปี 2549 Financial Advisor License สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

ปี 2545 Financial Forecasting Model สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

                                     รองประธานกรรมการคนที่ 2 

                                     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

                                     กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการ

                                     บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                    

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

                                   -ไม่มี-

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2565 – ปัจจุบัน     กรรมการ
                               บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี จำกัด

2564 – ปัจจุบัน    กรรมการ

                              บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

                              กรรมการ

                              บริษัท แคนนาบิซ ครอป จำกัด

                              กรรมการ

                              บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด 

                              กรรมการ

                              บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน    กรรมการ

                               บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

                              กรรมการ
                              บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน    กรรมการ
                              บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
                              กรรมการ
                              บริษัท  บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
                              กรรมการ
                              บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
                              กรรมการ
                              บริษัท สุพรีม ฮาเว่น เวลธ์ จำกัด
                              กรรมการ
                              บริษัท อัลไลแอนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
                              กรรมการ
                              บริษัท สุพรีม วิกตอรี่ จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้น 

                              ร้อยละ 8.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

                              พี่สาว นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์

– กรรมการ

– กรรมการบริหาร

– กรรมการผู้จัดการ

error: Content is protected !!