ACC 0.4 THB -0.03-6.98%

สารจากประธานคณะกรรมการ

สารจากประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆรวมถึงจะบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลากหลายด้าน เพื่อที่บริษัทจะก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรและผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยตระหนักและคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ดังนั้น ปี 2565 นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัท สระบุรี  โซล่าร์ จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทเป็นที่น่าพอใจ

ท้ายนี้ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะบริหารงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อก้าวข้ามปัญหาและ อุสรรคต่าง ๆ ให้ได้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์

– ประธานกรรมการบริษัท

ACC BUSINESS UNIT
error: Content is protected !!