ACC 0.54 THB +0.03 (+5.88%)

บริษัทในเครือ “เอซีซี” ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัชกรรม(Pharma Hemp)

บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุม 9 อาคารสํานักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแคนนาบิสครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาใน 3 ประเด็นนำร่อง คือ

  •  การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเชิงเภสัช การปรับปรุงพันธุ์ (breeding program) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ
  •  การวิจัยและพัฒนา การขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้าเชิงอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพตอบสนองระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ำ
  • การวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมระบบปิดที่มีความแม่นยำ ต้นทุนต่ำ มีผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่ต่อเนื่องตลอดปี และมีมาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากลต่าง ๆ

 

PHOTO GALLERY

CSR & NEWS

ACC Group “ปันความสุข 2023 “

บริษัทในเครือ “เอซีซี” ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัชกรรม(Pharma Hemp)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคพัดลมเพดานให้กับโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

error: Content is protected !!