ACC 0.0 THB 0nan%

นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีซี แคนนาบิส

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2563

การศึกษา

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาตรี คณะกัญชาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโพธศาสตร์

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Role of Chairman Program (ROC) รุ่น 48/2564

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 294/2020

– หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 3 

– หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 8  

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บจ. เอซีซี อินฟรา

มิ.ย. 2565  – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เอซีซี  โกลบอล เทรด

ก.ย. 2565  – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. แคนนาบิซ ครอป

พ.ค. 2564  – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีซี แคนนาบิส

ม.ค. 2564  – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เอซีซี  แคปปิตอล

พ.ค. 2563  – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

 

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ค 2563 –  มิ.ย. 2565   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ.สระบุรี โซล่าร์ 

ก.ย. 2563 –  ก.ย. 2564    ประธานกรรมการบริหาร บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ต.ค. 2553 – พ.ย. 2558     กรรมการที่ปรึกษา บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553     ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ต.ค. 2550 – พ.ค. 2552     กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด

ก.พ. 2546 – พ.ค. 2550     กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 1.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

error: Content is protected !!