Acc_Develop

นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2563

การศึกษา

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 294/2020

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

    

ประสบการณ์ทำงาน

ต.ค. 2553 – พ.ย. 2558 กรรมการที่ปรึกษา บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553  ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ต.ค. 2550 – พ.ค. 2552   กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด

ก.พ. 2546 – ก.ย. 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 1.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี