ACC 0.48 THB +0.01 (+2.13%)

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 6 ธันวาคม 2562

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Subsidiary Governance Program (SGP)  รุ่นที่ 4/2566

Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 316/2565

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 28/2565

Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1/2565

Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 169/2563

ปี 2566 Mini Master in HR Management รุ่นที่ 49 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2560 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (CM#5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 เทคนิคการก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (#2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2557 Real Estate Executive (RECU#47) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน     กรรมการ
                               บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

2564 – ปัจจุบัน    กรรมการ
                              กรรมการบริหาร
                              กรรมการพัฒนาธุรกิจ
                              กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
                              กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
                              บริษัท สตาร์สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
                             
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ
                             บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

    

สัดส่วนการถือหุ้น 

                              ร้อยละ  3.77

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

                            -ไม่มี-

error: Content is protected !!