Acc_Develop

นายกัมพล ตติยกวี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 17 กันยายน 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) University of Texas at Arlington,USA

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2560

– หลักสูตร Risk Management Program (RCL) รุ่น 5/2559

– หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น55/2549

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 74/2540

– ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น 22)

– หลักสูตร Finance for Non-fin. Executive Program / บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 5/2559

– หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) รุ่น09/2552

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

    

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

2563– ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

ธ.ค 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)

 

ประสบการณ์ทำงาน

ต.ค. 2560  – 2563 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บลิสเทล จำกัด (มหาชน)

2556-2560  กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท อมตะวีเอ็น จำกัด (มหาชน)

2555 – 2563 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอลจำกัด (มหาชน)

2555-2557  กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

2553-2556  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)

2553-2555  กรรมการ คณะกรรมการกากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.)

2551-2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยาฟู๊ด อินดัสตรี จำกัด

2549-2551  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2546-2549  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.024

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี