ACC 0.0 THB 0nan%

นายธนเดช มหโภไคย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 31 กันยายน 2562

 

การศึกษา

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คุณวุฒิพาญิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คุณวุฒิพาญิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติผ่านหลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP ) รุ่น 4 /2557 

– หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  (MIR) รุ่น 1/2551 

– หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2550

– หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 10/2548

– หลักสูตร Directors Certification Program  (DCP) รุ่น 35/2546

 

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

– หลักสูตร ด้านการจัดการโครงการลงทุน ตั้งแต่การพัฒนาโครงการจนถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

– หลักสูตร การจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค การควบรวมกิจการ

    

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้

 

ประสบการณ์ทำงาน

2553 – 2564  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น 

2556 -2557  กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

2546-2555  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 

 

สัดส่วนการถือหุ้น :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

error: Content is protected !!