Acc_Develop

นายอังกูร พิมพะกร

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 พฤษภาคม 2562

การศึกษา

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 219/2016

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด.

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จำกัด

กรรมการ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

    

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

2560– ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

2541 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายอังกูร พิมพะกร

 

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)

2539 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บงล. กรุงไทย

2538 – 2539 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บงล.หลักทรัพย์ไอทีเอฟ

2536 – 2538 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย บงล.กรุงไทยธนกิจ

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี