Acc_Develop

นายธนพล เดชะวิทยาธร

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ University of Economics & International Business, Beijing China

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการตลาด จบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการอบรม

– ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

    

การดำรงตำแหน่งบริษัทภายนอก

ต.ค. 2561– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ About Passion Co., Ltd.

 

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ค 2562 – พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จำกัด

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด

มิ.ย 2560 – ก.ค 2561 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Food Capitals (Public) Company Limited

เม.ย 2558– มิ.ย 2560 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Yum Restaurant International Co.,Ltd.

พ.ค 2550 – มี.ค 2558  ผู้จัดการฝ่ายครอบครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ Tesco Lotus

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี