ACC 0.0 THB 0nan%

นายเฉิน จง

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 31 มกราคม 2565

การศึกษา

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ประเทศกัมพูชา 

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ประวัติผ่านหลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– ไม่มี

 

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

– ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2565- ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

    

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ต.ค. 2561– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. อะเบาท์ แพสชั่น

 

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ.ทรีโอเนส อินดัสเทรียล

2555 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร บจ.เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

error: Content is protected !!