ACC 1.27 THB -0.01-0.78%

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 6 ธันวาคม 2562

การศึกษา

– ปริญญาโท การจัดการด้านโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาตรี ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการอบรม

– หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2563

– 2560 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (CM#5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– เทคนิคการก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– 2557 Real Estate Executive (RECU#47) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

    

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – 2562  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ทเนอร์เอสเตท จำกัด

2557 – 2562  กรรมการผู้จัดการ AEC MANAGEMENT CO., LTD

2552 – 2555 ผู้บริหารงานขาย LEO GLOBAL LEGOSTICS GROUP

 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 3.77

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

error: Content is protected !!