พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

ชื่อ-สกุล: พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 มีนาคม 2558
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 69 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการอบรม: –
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน:
2555-2557 – สมาชิกวุฒิสภา
2551-2554 – สมาชิกวุฒิสภา
2548-2549 – รองปลัดกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ: 1. อดีตรองเสนาธิการทหารบก
2. อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร