นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง

ชื่อ-สกุล: นายแพทย์ชาญศิริ ซือตรง
ตาํ แหน่ง: กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 พฤศจิกายน 2556
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: – ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
CEBU Institute of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา
University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน:
2551 – ปัจจุบัน – ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่
2540 – 2551 – แพทย์ประจำคลินิก
2537 – 2538 – กรรมการ
บริษัท เอพีเอ็ม ทราเวิล จำกัด
ประเภทธุรกิจ: การท่องเที่ยว
2533 – 2539 – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮาร์ท ออยส์ สยามอิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ประเภทธุรกิจ: นำเข้าและส่งออก
2533 – 2539 – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ: เทรดดิ้งเรือบรรทุกน้ำมันทางทะเล