นายเอกวัชร เศวตรัตน์

ชื่อ-สกุล: นายเอกวัชร เศวตรัตน์
ตำแหน่ง: กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2560
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 35 ปี
คุณวุฒิการศึกษา:
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash University, Australia
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) University of New South Wales, Australia
ประวัติการอบรม:
– หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 234/2560
– หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
จำนวนหุ้น: -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน:
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท์
บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2
บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2
บจ. แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2
บจ. นิวโซลาร์ เทคนิค
บจ. พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์
บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2
บจ. ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม
บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2
บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2
2554 – 2556 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ซ เซอร์วิสส์