นายศริน เรืองศร

ชื่อ-สกุล: นายศริน เรืองศร
ตาํ แหน่ง: กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 19 ธนั วาคม 2557
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 35 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
London Metropolitan University ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง:
บริษัทย่อย
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จำกัด
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด
พ.ค. 2558 – ส.ค. 2558 – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด
บริษัทร่วม
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดับบลิว.โซลา จำกัด
ประวัติการทำงาน:
2553 – มิถุนายน 2558 – กรรมการ
บริษัท ไพร์ม แมนชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์
2553 – เมษายน 2558 – ที่ปรึกษาผู้บริหาร
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขายภายในประเทศ
2553 – เมษายน 2558 – ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท อินเนอร์ แวร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขายและส่งออกต่างประเทศ