นายยุทธนา แต่ปางทอง

ชื่อ-สกุล: นายยุทธนา แต่ปางทอง
ต่ำ แหน่ง: กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 19 ธันวาคม 2557
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง:
บริษัทย่อย
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จำกัด
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด
บริษัทร่วม
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ดับบลิว.โซลา จำกัด
ประวัติการทำงาน:
2557 – ปัจจุบัน – กรรมการ
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SANKO”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุตสาหกรรม/ หมวดธุรกิจ : -ไม่มี-
2557 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษา CEO
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“JUBILE”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภค-บริโภค/ หมวดธุรกิจ: -ไม่มี-
2556 – 2557 – กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“EIC”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี / หมวดธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2537 – 2557 – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“JUBILE”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภค – บริโภค / หมวดธุรกิจ : -ไม่มี-