นายพสุ สุขุมวาท

ชื่อ-สกุล: นายพสุ สุขุมวาท
ตาํ แหน่ง: กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 24 กรกฎาคม 2558
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: – ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน:
2556 – ปัจจุบัน – กรรมการบริหาร
มูลนิธิสัมมาชีพ
ประเภทธุรกิจ: องค์กรหรือสถานสาธาณะการกุศล
2553 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษา
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
2552 – ปัจจุบนั – กรรมการอิงนที รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ประเภทธุรกิจ: ที่พัก โรงแรมและรีสอร์ท
2552 – ปัจจุบนั – ผู้จัดการโครงการพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุขเจริญกิจ
ประเภทธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างทั่วไป และ รับเหมาติดตั้งอลูมิเนียม