นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

ชื่อ-สกุล: นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์
ตาํ แหน่ง: กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 19 ธนั วาคม 2557
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 35 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: – ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ & การจัดการ (“MABE”)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง:
บริษัทย่อย
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จำกัด
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ค. 2558 – ส.ค. 2558 – กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด
ประวัติการทำงาน:
2550 – 2557 – ผู้จัดการส่วนงานบริหารการลงทุน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี / หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร