นายกานต์ กังพิศดาร

ชื่อ-สกุล: นายกานต์ กังพิศดาร

ตำแหน่ง: กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2560
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
คุณวุฒิการศึกษา:
– ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติการอบรม: –

จำนวนหุ้น: -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้น: –ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน:
2550 – 2560 นักวิเคราะห์อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์