นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 กันยายน 2559
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา:
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
– ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม:

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน:
2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป