ดร.อริชัย รักธรรม

ชื่อ-สกุล: ดร.อริชัย รักธรรม
ตาํ แหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 มีนาคม 2558
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา: – ปริญญาเอก
Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาโท การเงิน
Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
Eastern Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม: – หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
– หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548
– หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 14/2549
– หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้น: –
สัดส่วนการถือหุ้น: –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้อง: -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน:
2553 – ปัจจุบัน – กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) (“FER”)
(เดิมชื่อ: บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MLINK”))
กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2550 – ปัจจุบัน – กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“SYNTEC”)
กลุ่มอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ: บริการรับเหมาก่อสร้าง
2552 – ปัจจุบัน – วิทยากรส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2541 – ปัจจุบัน – ผู้จัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล