กลุ่มธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต