การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านการกำกับและดูแลผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนสูงสุด

 

 

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท


ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ


กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ


กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ