หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ภาษาไทย)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018 (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน-RO-วันจองซื้อ-22-28-ก.พ.-2561

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 วันที่ 22 ม.ค. 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 วันที่ 22 ม.ค. 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.