Vision

Mission

Milestone

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

 1. ปี 2530 ก่อตั้บริษัท

  เริ่มแรกบริษัท ก่อตั้งโดยตระกูลไต้ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศไต้หวัน

 2. ปี 2545 ร่วมทุนกับ ฮันเตอร์ แฟน

  บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท ฮันเตอร์ แฟน จำกัด ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟติดเพดานฉบับใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 3. ปี 2547 ลงทุนในจีน

  บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท AIR BREEZE CO., LTD. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มูลค่าเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

 4. ปี 2552 ขายบริษัทในจีน

  บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขายบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในประเทศจีนออกไป อันเนื่องจากปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

 5. ปี 2552 ให้ โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย กู้ยืมเงิน

  บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด (“TRC”) จำนวน 70 ล้านบาท

 6. ปี 2552 ลงทุน บริษัท แหล่งน้ำสยาม

  บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัท แหล่งน้ำสยาม จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรัพยากรน้ำสยาม จำกัด (มหาชน) (“SWR”) ขณะนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ SWR จำนวน 45 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.93 ของทุนจดทะเบียน

 7. ปี 2553 ขายที่ดินบางส่วน

  บริษัทฯ ขายที่ดินและอาคารโรงงาน เลขที่ 270 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด

 8. ปี 2556 จั้ดตั้ง บ.ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่)

  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อเข้าลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง สินทรัพย์ออื่นที่ใช้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรม อาหาร & ภัตตาคาร และการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารและการแสดงวัฒนธรรมล้านนา

 9. ปี 2558 ขยายการลงทุน กลุ่มพลังงานสะอาด

  บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด (“W.SOLAR”) จำนวน 3,920,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
  ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ W.SOLAR เป็นเงินลงทุนรวม 39.2 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) (“WIN”) โดยโครงการแรกนี้มีกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันได้จ่ายไฟให้กับคู่สัญญาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) แล้ว

 10. ปี 2558 ตั้งบริษัทลูกเพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจอื่่นๆ

  จัดตั้ง บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
  จัดตั้ง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จำกัด ประเภทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพือขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้งอื่นๆ ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
  จัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพื่อพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

 11. ปี 2558 เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่

  เดือน มิถุนายน 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม Summax Investments Limited เป็น นายเปี่ยมศักดิ์ ลิมปตกัมงคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อโครงสร้างการจัดการของบริษัทแต่อย่างไร

General Information

ชื่อภาษาไทย บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ Advanced Connection Corporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ACC
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกพัดลมโคมไฟติดเพดาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 32 ถ. ศรีนครินทร์ (ปากซอยศรีนครินทร์ 40)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2748 2400
โทรสาร 0 2748 2402
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001919 (เดิมเลขที่ บมจ. 438)
ทุนจดทะเบียน

300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท) (31 กรกฎาคม 2558)

เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท)
เว็บไซต์ www.acc-plc.com