ในเดือนสิงหาคม ปี 55 บริษัทได้เข้าร่วมทุน 49%  กับบริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) แผงโซลาร์ตั้งอยู่บนหลังคาโรงงาน

เฟส                               เฟส 1                                                     เฟส 5                                                     เฟส 6

ประเภท: การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา    การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา     การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา

สถานที่:             บางปะกง, ฉะเชิงเทรา                               บางปะกง,ฉะเชิงเทรา                               บางปะกง, ฉะเชิงเทรา

กำลังการผลิต:         0.99 เมกะวัตต์                                         0.186 เมกะวัตต์                                     0.108 เมกะวัตต์

COD วันที่:              5 มิ.ย. 2559                                             1 เม.ย. 2017                                         1 เม.ย. 2017

 

ในเดือนสิงหาคม ปี 55 บริษัทได้เข้าร่วมทุน 49%  กับบริษัทบางปะกง โซล่า เพาเวอร์  จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต์ ขนาดเงินลงทุนจํานวน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

 

ประเภท:              หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

สถานที่:               บางปะกง, ฉะเชิงเทรา

กำลังการผลิต:      0.75 เมกะวัตต์

COD วันที่:          1 ก.พ. 2017