หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน-RO-วันจองซื้อ-22-28-ก.พ.-2561

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 วันที่ 22 ม.ค. 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561 วันที่ 22 ม.ค. 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.