หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน-RO-วันจองซื้อ-22-28-ก.พ.-2561

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561