โครงสร้างทางธุรกิจ
Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.